O projekcie

Projekt „Wykwalifikowani. Nowoczesne Kadry Lubelszczyzny” jest współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1. „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”.

Realizacja projektu odbywa się zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie pomiędzy Fundacją „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” a Województwem Lubelskim z dnia 14.12.2012 r.

Okres realizacji projektu:
17.12.2012 r. – 16.06.2014 r.

Główny cel projektu:
Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji i potencjału zawodowego 100 Uczestników, w tym kadra zarządzająca i pracownicy mikroprzedsiębiorstw, poprzez szkolenia i doradztwo przyczyniające się do rozwoju wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji kadry w branży turystycznej.

Do projektu zapraszamy:

Mikroprzedsiębiorców:

Pracowników Mikroprzedsiębiorstw:

Oferowane wsparcie w ramach projektu:

W ramach projektu przewidziano szkolenia:

Każdy Uczestnik skorzysta łącznie ze 192 godzin szkoleń.

Zaplanowano utworzenie 10 grup szkoleniowych, po 5 grup z każdego pakietu szkoleniowego. Uzupełnieniem wsparcia, jakie uzyskają Uczestnicy będzie bezpłatne doradztwo w zakresie potrzeb szkoleniowych Uczestników.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE !!!