DOKUMENTY DOTYCZĄCE REKRUTACJI

Regulamin rekrutacji 

Formularz rekrutacyjny wersja docx  wersja pdf

Oświadczenie o zamiarze odejścia z rolnictwa i zobowiązanie do przejścia na system ubezpieczenia ZUS wersja docx wersja pdf

Oświadczenie o byciu nieaktywnym zawodowo wersja docx wersja pdf

Formularz odwołania wersja docx wersja pdf

 

DOKUMENTY DOTYCZĄCE WSPARCIA FINANSOWEGO

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Wniosek o przyznanie środków finansowychwersja docx wersja pdf

Biznesplan wersja docx

Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia wersja docx

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości uzyskania pomocy publicznej/pomocy de minimis wersja docx wersja pdf

Oświadczenie o kwalifikowalności VAT wersja docx wersja pdf

Oświadczenie o nieuzyskaniu wsparcia pomostowego wersja docx wersja pdf

Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim wersja docx wersja pdf

Oświadczenie o pomocy de minimis wersja docx wersja pdf

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wersja docx wersja pdf

Oświadczenie o zgodzie na zaciągnięcie przez małżonka osób fizycznych

zobowiązań wynikających z umowy na otrzymanie wsparcia finansowego wersja docx wersja pdf

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis wersja xlsx wersja pdf