WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

Informujemy, iż w dniu 14.10.2014r. zakończyła się ocena merytoryczna dokumentów rekrutacyjnych, które wpłynęły do Biura Projektu w ramach projektu „Startuj z biznesem”.
W wyniku prac Komisji Rekrutacyjnej sporządzona została zakodowana lista Formularzy Rekrutacyjnych wraz z przyznaną punktacją.

Jednocześnie informujemy, że każda z Kandydatek i każdy Kandydatów otrzyma wiadomość e-mail wraz z kopiami kart oceny merytorycznej i uzasadnieniem przyznanej punktacji.

Zgodnie z § 6 pkt II.11 regulaminu rekrutacji projektu „Startuj z biznesem” Istnieje możliwość jednokrotnego odwołania od oceny merytorycznej Formularzy Rekrutacyjnych. Odwołanie musi zostać złożone w terminie do 3 dni roboczych od ogłoszenia wyników, w formie pisemnej.

Komisja Rekrutacyjna rozpatruje odwołania i podejmuje ostateczną decyzję w terminie do 10 dni roboczych od wpływu ostatniego odwołania do Biura Projektu.

Ostateczna, zatwierdzona przez Zarząd FPCP, lista osób zakwalifikowanych (w tym lista rezerwowa) zostaną umieszczone na stronie internetowej projektu.

Planowany termin rozpoczęcia szkolenia „ABC przedsiębiorczości” to 21.10.2014r. Zostanie on jeszcze potwierdzony na stronie internetowej projektu.

Przypominamy, że zgodnie z  § 6 pkt II.1 regulaminu rekrutacji projektu „Startuj z biznesem” zaplanowano zakwalifikowanie do projektu  60 osób, w tym:·

50 osób bezrobotnych (27 kobiet, 23 mężczyzn), w tym 8 osób długotrwale bezrobotnych (4 kobiety i 4 mężczyzn długotrwale bezrobotnych)
10 osób nieaktywnych zawodowo (5 kobiet, 5 mężczyzn);

W tym:·        

Co najmniej 32 kobiety (53% ogółu grupy docelowej), w tym kobiety wchodzące lub powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka.

Co najmniej 25% osób w wieku 15-30 lat ( co najmniej 15 uczestników), w tym 5 osób uczących lub kształcących się;

Poniżej zamieszczamy

Zakodowaną listę formularzy rekrutacyjnych z wynikami oceny merytorycznej