LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „STARTUJ Z BIZNESEM”

Informujemy, że z dniem 21.10.2014 Komisja Rekrutacyjna zakończyła prace związane z oceną merytoryczną formularzy rekrutacyjnych, które wpłynęły do projektu „Startuj z biznesem”.

Zgodnie z  § 6 pkt II.1 regulaminu rekrutacji projektu „Startuj z biznesem” do projektu  zaplanowano zakwalifikowanie 60 osób, w tym:

·         50 osób bezrobotnych (27 kobiet, 23 mężczyzn), w tym 8 osób długotrwale bezrobotnych (4 kobiety i 4 mężczyzn)

·         10 osób nieaktywnych zawodowo (5 kobiet, 5 mężczyzn);

W tym:

·         Co najmniej 32 kobiety (53% ogółu grupy docelowej), w tym kobiety wchodzące lub powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka.

·         Co najmniej 25% osób w wieku 15-30 lat ( co najmniej 15 uczestników), w tym 5 osób uczących lub kształcących się;

Po rozpatrzeniu odwołań, które wpłynęły do biura projektu w terminie trzech dni roboczych od ogłoszenia wyników oceny merytorycznej, Komisja Rekrutacyjna sporządziła

1.      Listy osób zakwalifikowanych do projektu, wśród których znajdują się:

a.       42 osoby bezrobotne ( w tym 24 kobiety, 18 mężczyzn)

b.      18 osób nieaktywnych zawodowo (w tym 12 kobiet,  6 mężczyzn)

W tym

·         36 kobiet (60% ogółu grupy docelowej), w tym 10 kobiet wchodzących/powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka;

·         34 osoby w wieku 15-30 lat (56,67 % ogółu grupy docelowej), w tym 17 osób uczących lub kształcących się.

2.      Listę rezerwową osób zakwalifikowanych do projektu, wśród których znajdują się:

a.       5 osób nieaktywnych zawodowo ( w tym 1 kobieta, 4 mężczyzn)

W tym

·          3 osoby w wieku 15-30 lat , w tym 1osoba ucząca lub kształcąca się.

3.      Listę osób niezakwalifikowanych do udziału w projekcie

Zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji §8 Ogłoszenie wyników rekrutacji, punkt 5

W przypadku rezygnacji danego Kandydata z listy Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie podstawą kwalifikowania z listy rezerwowej będzie ten sam status a także przynależność do preferowanych grup docelowych oraz liczba uzyskanych punktów. Kandydat z listy rezerwowej może zostać zakwalifikowany do projektu jedynie w jego początkowej fazie tj. do momentu, w którym zostanie przeprowadzonych nie więcej niż 20% szkolenia ABC przedsiębiorczości. 

zakodowane listy formularzy rekrutacyjnych osób zakwalifikowanych do  projektu ,,startuj  z biznesem’’
zakodowana lista formularzy rekrutacyjnych osób niezakwalifikowanych do  projektu ,,startuj  z biznesem’’
zakodowana lista rezerwowa formularzy rekrutacyjnych osób zakwalifikowanych do  projektu ,,startuj  z biznesem’’

Ponadto informujemy, że dnia 22 października 2014 o godzinie 9.00 rozpoczynają się szkolenia „ABC Przedsiębiorczości” dla pierwszych 2 grup szkoleniowych, a w dniach 27 i 29.10.2014 kolejnych 2 grup.
Prosimy osoby z list zamieszczonych poniżej o punktualne przybycie na szkolenie i uczestnictwo w nim. Zamieszczamy również harmonogram szkolenia.

Listy z podziałem na poszczególne grupy szkoleniowe

Harmonogram szkolenia