Zatwierdzone przez IW/IP2 podstawowe i rezerwowe listy wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i podstawowego wsparcia pomostowego wyłonionych do objęcia wsparciem oraz listę wniosków przyznanie podstawowego wsparcia pomosto

Uczestników projektu, którzy złożyli do Biura Projektu wnioski o przyznanie wsparcia finansowego w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej i podstawowego wsparcia pomostowego informujemy, iż w dn. 23.01.2015r. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II Stopnia) zatwierdził decyzję Komisji Oceny Wniosków, podjętą na posiedzeniu Komisji w dn. 13.01.2015r. Poniżej zamieszczamy zatwierdzone przez IW/IP2 podstawowe i rezerwowe listy wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i podstawowego wsparcia pomostowego wyłonionych do objęcia wsparciem oraz listę wniosków przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, niekwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z zapisami §4 pkt 28 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Startuj z biznesem” wszyscy uczestnicy projektu, którzy aplikowali o wsparcie finansowe zostaną poinformowani o ostatecznych wynikach weryfikacji merytorycznej złożonych przez siebie wniosków, w tym też o wysokości przyznanego wsparcia nie później niż w dniu 28.01.2015r. Prosimy o cierpliwe oczekiwanie na informację oraz sprawdzenie swoich skrzynek mailowych.