baner01

Przypominamy, iż zgodnie z §7 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Wenus jest Przedsiębiorcza” uczestniczki projektu, które w ramach realizowanego projektu otrzymały wsparcie finansowe mają obowiązek potwierdzenia prowadzenia działalności gospodarczej w sposób nieprzerwany przez okres co najmniej 12 miesięcy od daty rozpoczęcia jej wykonywania. W tym celu należy złożyć do Fundacji „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” następujące dokumenty:
a) aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej (wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), wystawiony nie wcześniej niż 1 dzień po upływie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej,
b) aktualne zaświadczenie z właściwego organu podatkowego oraz właściwego oddziału ZUS/KRUS o nie zaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa, wystawione nie wcześniej niż 1 dzień po upływie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.
Dokumenty, o których mowa powyżej należy złożyć w terminie 30 dni po upływie 12 miesięcy od dnia wskazanego we wpisie w CEIDG jako data rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Informujemy, iż w dniu 20.05.2015r. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II Stopnia), zatwierdził decyzję Komisji Oceny Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, podjętą na posiedzeniu Komisji w dniu 05.05.2015r.
Poniżej zamieszczamy zatwierdzone przez IW/IP2 listy wniosków wyłonionych do objęcia przedłużonym wsparciem pomostowym (podstawową i rezerwową) oraz listy wniosków niewyłonionych do objęcia wsparciem.
Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z zawartą w Szczegółowych Wytycznych IW/IP2 dla Beneficjentów (Projektodawców) ubiegających się o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VI Działanie 6.2 PO KL w woj. lubelskim procedurą rozpatrywania wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, każda uczestniczka projektu, której wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego podlegał ocenie merytorycznej zostanie pisemnie poinformowana o wynikach oceny nie później niż w dniu 25.05.2015r. Prosimy o cierpliwe oczekiwanie na informację oraz sprawdzanie swoich skrzynek mailowych.
Lista wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wyłonionych do otrzymania wsparcia w ramach projektu „Wenus jest Przedsiębiorcza"
Lista rezerwowa wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wyłonionych do otrzymania wsparcia w ramach projektu „Wenus jest Przedsiębiorcza"
Lista wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego niewyłonionych do otrzymania wsparcia (w poszczególnych kryteriach oceny wniosek otrzymał co najmniej 40% punktów, ale średnia arytmetyczna dokonanych ocen wniosku wynosi mniej niż 60 punktów) w ramach projektu „Wenus jest Przedsiębiorcza"
Lista wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego niewyłonionych do otrzymania wsparcia (średnia arytmetyczna dokonanych ocen wniosku wynosi mniej niż 60 punktów oraz w co najmniej jednym kryterium oceny wniosek nie uzyskał minimum 40% punktów) w ramach projektu „Wenus jest Przedsiębiorcza"

Kontakt

Wenus jest przedsiębiorcza
24-110 Puławy
ul. Mościckiego 1
Tel. 81 470 09 00
fax. 81 470 09 30
email. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jesteś tutaj: Home Aktualności