Startuj z biznesem

baner01

TERMIN NA SKŁADANIE WNIOSKÓW – WSPARCIE FINANSOWE I POMOSTOWE – informacja dla uczestników projektu „Startuj z biznesem”.

Informujemy że wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego będą przyjmowane w dniach 25-28.11.2014r. w godzinach 8.00-16.00 w biurze projektu „Startuj z biznesem” znajdującym się w Fundacji „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”, ul. Mościckiego 1,
24-110 Puławy.

Wnioski wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami wypełnione komputerowo należy złożyć w dwóch egzemplarzach osobiście w biurze projektu lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu wniosku do biura projektu).
Dodatkowo do wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości należy dołączyć płytę CD zawierającą wypełnioną wersję elektroniczną wniosku oraz biznesplanu.
Natomiast do wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego należy dołączyć płytę CD zawierającą wypełnioną wersję elektroniczną wniosku.

Do wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości należy dołączyć następujące załączniki:      

     a)    dokumenty obligatoryjne:

a.    Kopia potwierdzenia wykonania min. 80% godzin wsparcia szkoleniowo-doradczego
b.    Biznesplan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa.
c.    Oświadczenie o pomocy de minimis.
d.    Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
e.    Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości uzyskania pomocy publicznej/pomocy de minimis.
f.    Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.
g.    Harmonogram rzeczowo-finansowy wydatkowania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.
h.    Oświadczenie o zgodzie na zaciągnięcie przez małżonka osób fizycznych zobowiązań wynikających z możliwości otrzymania wsparcia finansowego lub kopia odpisu aktu notarialnego/orzeczenia sądowego znoszącego małżeńską wspólność majątkową (w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim), lub oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim.
i.    Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

     b)    dokumenty fakultatywne (dotyczy uczestników projektu, którzy zarejestrowali działalność gospodarczą):

a.    Kopia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej
b.    Kopia nadania numeru REGON Beneficjentowi Pomocy
c.    Kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie do ZUS (ZUS ZFA/ZPA, ZUS ZUA/ZZA)

Do wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego należy dołączyć następujące załączniki:

     a)    dokumenty obligatoryjne:

1.    Kopia potwierdzenia wykonania usługi szkoleniowo-doradczej.
2.    Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
3.    Oświadczenie o pomocy de minimis.
4.    Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
5.    W przypadku osób niepełnosprawnych - oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

     b)    dokumenty fakultatywne (dotyczy uczestników projektu, którzy zarejestrowali działalność gospodarczą):

1.    Kopia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej.
2.    Kopia nadania numeru REGON Beneficjentowi pomocy.
3.    Kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS ZFA/ZPA, ZUS ZUA/ZZA).

Kontakt

Startuj z biznesem
24-110 Puławy
ul. Mościckiego 1
Tel. 81 470 09 00
Tel. 81 470 09 01
fax. 81 470 09 30
email. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jesteś tutaj: Home Aktualności TERMIN NA SKŁADANIE WNIOSKÓW – WSPARCIE FINANSOWE I POMOSTOWE – informacja dla uczestników projektu „Startuj z biznesem”.