Loading…
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W FUNDACJI „PUŁAWSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” z siedzibą w 24-110 Puławy, ul. Mościckiego 1, zarejestrowana pod nr KRS 0000097219 w VI Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, REGON: 430417260, NIP: 716-10-04-550 („FPCP”).

FPCP – jako administrator danych dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi Rozporządzenia i w ten sposób chronić dane osobowe.

Pozyskiwanie danych osobowych

FPCP przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio (np. dane pozyskane na formularzach).

Cel przetwarzania danych

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez FPCP w szczególności w następujących celach:

 1. przedstawienia informacji o ofercie Fundacji „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”;
 2. należytego wykonania usługi - do czasu zakończenia jej trwania;
 3. zawarcia/aneksowania umowy, należytego wykonania umowy, rozwiązania umowy – do czasu zakończenia ich trwania, a po tym czasie w innych celach związanych z zawartymi umowami np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
 4. weryfikacji w bazach zewnętrznych i systemach informatycznych umożliwiającego sprawdzenie aktywności (np. baza SHRIMP);
 5. ustalenia i dochodzenia roszczeń, w tym windykacji, egzekucji wierzytelności lub ochrony przed roszczeniami kierowanymi wobec FPCP;
 6. działań informacyjnych, monitorowania, sprawozdawczości, ewaluacji, kontroli, audytu i raportowania oraz zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z funduszy polityki spójności;
 7. tworzenia zestawień, analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne FPCP;
 8. marketingu produktów i usług oferowanych przez FPCP - do czasu odwołania zgody wobec takiego przetwarzania.

Wymóg podania danych

Podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji celów określonych w Celach przetwarzania danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do świadczenia przez FPCP usług. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia przez FPCP usług, o ile podanie danych jest niezbędne do ich świadczenia.

Udostępnienie danych osobowych

Dane mogą być udostępniane przez FPCP:

 1. podmiotom i organom, którym FPCP jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od FPCP danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych;
 2. podmiotom lub organom, którym FPCP powierzy dane osobowe celem wykonania i realizacji umów lub wykonania ciążącego na FPCP obowiązku prawnego;
 3. podmiotom i instytucjom celem ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.

Okres przekazywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 1. nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu realizacji zadań. W przypadku osób będących uczestnikami projektów dofinansowanych ze środków publicznych, dane osobowe są przetwarzane z mocy prawa po ich przystąpieniu do projektu i nie mogą być usunięte;
 2. niezbędny do dochodzenia roszczeń przez FPCP w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przez roszczeniami kierowanymi wobec FPCP, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 3. do momentu odwołania zgody.

 Przysługujące Państwu uprawnienia

W związku z przetwarzaniem przez FPCP danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo złożenia do FPCP wniosku (dotyczy danych osobowych) o:

 1. prawo dostępu do danych osobowych;
 2. prawo do sprostowania danych osobowych, jeżeli dane przetwarzane przez FPCP są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo żądania od FPCP usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym);
 4. prawo ograniczenia przetwarzania;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia;
 8. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Ma Pani/Pan możliwość skontaktowania się z Inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, także w razie wątpliwości, co do Pani/Pana praw.

Źródło pochodzenia danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą.

Dane osobowe mogą pochodzić od przedstawiciela ustawowego, mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa, pracodawcy, strony umowy zawartej z FPCP oraz ze źródeł powszechnie dostępnych,
w szczególności z baz i rejestrów: Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej (CIDG), REGON oraz portali internetowych, baz danych, gdzie dobrowolnie wyrażono zgodę na wykorzystanie danych osobowych.


Podaruj 1% podatku

KRS: 0000097219
Przekazanie podatku nic Cię nie kosztuje a pieniądze przeznaczone zostaną na wsparcie przedsiębiorczości na Lubelszczyźnie.
Sprawdź jak wypełnić PIT lub przyjdź po informację do nas!!!

Kontakt

Fundacja "Puławskie Centrum Przedsiębiorczości"
24-110 Puławy,
ul.Mościckiego 1
tel. (81) 470 09 00,
tel. (81) 470 09 01
fax. (81) 470 09 30

Punkt Konsultacyjny KSU
24-100 Puławy
ul. Lubelska 2e IIp
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (81) 470 09 00
fax. (81) 470 09 30

Jesteś tutaj: Home O Fundacji Informacja dot. przetwarzania danych osobowych