Loading…
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Pożyczka rozwojowa

NOWY PROJEKT Z POZYSKANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH FELU 2021-2027 POŻYCZKA ROZWOJOWA JUŻ DOSTĘPNA. ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW.

PRZEDSIĘBIORCÓW z województwa lubelskiego zapraszamy do składania WNIOSKÓW O POŻYCZKĘ

POŻYCZKA ROZWOJOWA może mieć charakter inwestycyjny lub inwestycyjno-obrotowy

NABÓR PROWADZONY BĘDZIE W TRYBIE CIĄGŁYM. Z CHWILĄ WYCZERPANIA ALOKACJI POINORMUJEMY NA STRONIE.

 

Dokumenty do pobrania

 

TYPY INWESTYCJI KOŃCOWYCH MOŻLIWE DO SFINALIZOWANIA

Pożyczka Rozwojowa może finansować następujący typ Inwestycji Końcowych realizowanych na terenie województwa lubelskiego:

 • Wsparcie dla MŚP dotyczące inwestycji, związanej z wyposażeniem/ doposażeniem przedsiębiorstwa w celu wprowadzenia na rynek nowych/udoskonalonych produktów/usług/technologii, jako dodatkowy element projektów wsparcie zastosowania nowoczesnej technologii IT.
 • Rozwojowe Pożyczki udzielane są wyłącznie na te elementy Inwestycji Końcowej, które nie są fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone na dzień podjęcia decyzji inwestycyjnej przez Fundusz Pożyczkowy. Pod pojęciem decyzji inwestycyjnej należy rozumieć okoliczności wskazane w sekcji 3.9.2 pkt 2. Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027. Fundusz Pożyczkowy informuje podmiot ubiegający się o Pożyczkę Rozwojową o warunku określonym w niniejszym ustępie.

 Wkład własny w pożyczce rozwojowej nie jest wymagany

 PARAMETRY POŻYCZKI ROZWOJOWEJ

 1. Kwota pożyczki rozwojowej – udzielana do wartości 2 000 000 zł
 2. Okres spłaty - nie dłuższy niż 120 miesięcy od dnia jej uruchomienia
 3. Karencja w spłacie kapitału wynoszącym maksymalnie 12 miesięcy od dnia jej uruchomienia, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty Pożyczki rozwojowej
 4. Oprocentowanie stałe przez cały okres obowiązywania umowy pożyczki:
 5. na warunkach preferencyjnych – 2%
 6. na warunkach rynkowych – od 6,28% w skali roku
 7. brak innych opłat związanych z uzyskaniem, obsługą pożyczki

 

TYPY INWESTYCJI KOŃCOWYCH MOŻLIWE DO SFINALIZOWANIA

Pożyczka Rozwojowa może finansować następujący typ Inwestycji Końcowych realizowanych na terenie województwa lubelskiego:

 1. Rozwojowe Pożyczki udzielane są wyłącznie na te elementy Inwestycji Końcowej, które nie są fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone na dzień podjęcia decyzji inwestycyjnej przez Fundusz Pożyczkowy. Pod pojęciem decyzji inwestycyjnej należy rozumieć okoliczności wskazane w sekcji 3.9.2 pkt 2. Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027. Fundusz Pożyczkowy informuje podmiot ubiegający się o Pożyczkę Rozwojową o warunku określonym w niniejszym ustępie.
 2. Dokumentacja aplikacyjna złożona przez podmiot ubiegający się o Pożyczkę Rozwojową, w tym wniosek o udzielenie pożyczki, biznes plan lub dokument równoważny, powinna jednoznacznie wskazywać na typ Inwestycji Końcowej będącej przedmiotem finansowania oraz powinna być przygotowana w sposób umożliwiający Funduszowi Pożyczkowemu dokonanie oceny zgodności przedmiotu i celu planowanej Inwestycji Końcowej z typem
 3. Fundusz Pożyczkowy zapewnia, aby zapisy Umowy Inwestycyjnej dotyczące przedmiotu, zakresu i celu finansowania były jednoznaczne i zgodne z informacjami przedstawionymi na ten temat we wniosku o udzielenie pożyczki, biznes planie lub dokumencie równoważnym.
 4. W przypadku zamiaru zmiany zakresu rzeczowego Inwestycji Końcowej, o ile zmiana ta jest zgodna z pierwotnie wskazanym typem inwestycji Końcowej, Pożyczkobiorca składa stosowny wniosek o akceptację zmiany, a Fundusz Pożyczkowy zobowiązany jest taki wniosek rozpatrzyć. Jeżeli zmianą objęta jest rzecz lub usługa wyszczególniona w Umowie Inwestycyjnej, zmiana taka dokonywana jest w formie aneksu do Umowy Inwestycyjnej.
 5. Pożyczka Rozwojowa finansuje wydatki w kwotach brutto, tj. z podatkiem VAT z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.
 6. Dopuszczalność finansowania podatku VAT w ramach Pożyczki Rozwojowej może podlegać dodatkowym ograniczeniom wynikającym z zasad udzielania pomocy publicznej.
 7. W przypadku łączenia Jednostkowych Pożyczek z innym finansowaniem, należy przestrzegać zasad określonych w sekcji 3.9.3 wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 oraz właściwych przepisów dotyczących pomocy publicznej.
 8. Jednostkowa Pożyczka może finansować do 100% wydatków w ramach Inwestycji Końcowej.

 

OGRANICZENIA W FINANSOWANIU :

 

 1. finansowanie zakupu gruntów w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10 % środków wypłaconych na rzecz Pożyczkobiorcy, a w przypadku terenów opuszczonych oraz przemysłowych, na których znajdują się budynki do wysokości 15% środków wypłacanych na rzecz Pożyczkobiorcy
 2. finansowanie zakupu budynków, lokali bądź ich części w całości jest możliwe tylko wtedy, gdy są ściśle powiązane z prowadzoną działalnością i w całości przeznaczone na potrzeby jej prowadzenia. Finansowanie zakupu gruntu powyżej limitu 10% środków wpłaconych  na rzecz Pożyczkobiorcy tylko wtedy, gdy budynek lub lokal jest głównym przedmiotem nabycia, a grunt pełni funkcję służebną w stosunku do tej nieruchomości. 

Finansowane mogą być wyłącznie nieruchomości niemające przeznaczenia mieszkalnego,  a jeżeli nabywana nieruchomość pełniła uprzednio taką funkcję, Pożyczkobiorca ma obowiązek przekształcenia tej nieruchomości, w całości na cele związane wyłącznie  z prowadzoną działalnością gospodarczą przedsiębiorcy. Finansowaniu nie podlegają również mieszkania przeznaczone na wynajem (zarówno krótko, jak i długookresowy) itp. Finansowane mogą być natomiast nieruchomości przeznaczone np. na działalność hotelową i hostelową.

 1. finansowanie kapitału obrotowego jest możliwe wyłącznie w formie pomocy de minimis do wysokości 50% Pożyczki, przy czym przeznaczenie kapitału obrotowego jest bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego, na które zostało przyznane finansowanie oraz niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Ostatecznego Odbiorcy.
 2. niedopuszczalne jest finansowanie ze środków pożyczki wydatków obejmujących w szczególności: wynagrodzenia pracowników ( w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców. Zobowiązanie publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy .
 3. Wydatkując środki Jednostkowej Pożyczki Pożyczkobiorca nie może doprowadzić do wystąpienia przypadku podwójnego- całkowitego albo częściowego –sfinansowania ponoszonych wydatków ze środków Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej.
 4. Środki z Pożyczki Rozwojowej nie mogą być przeznaczone na:
 • wydatki i inwestycje objęte wyłączeniem ze wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wskazanym w art.7 ust.1 Rozporządzenia EFRR;
 • wydatki wspierające przeniesione produkcji, o których mowa w art.66 Rozporządzenia Ogólnego;
 • spłatę odsetek od zadłużenia, o których mowa w art.64 ust.1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego;
 • prefinansowanie wydatków, w części, na którą Pożyczkobiorca otrzymał dofinansowanie w formie dotacji;
 • refinansowanie pożyczek, kredytów, leasingu lub innych form finansowania, z których korzysta Pożyczkobiorca;
 • finansowanie zakupów aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu lub lokowania kapitału;
 • finansowanie zakupu nieruchomości przeznaczonych do obrotu lub stanowiących lokatę kapitału

oraz na inne wydatki niekwalifikowane wskazane w podrozdziale 2.3 wytycznych

dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027

 

 1. g) Wydatkując środki Jednostkowej Pożyczki Ostateczny Obiorca nie może doprowadzić do

      wystąpienia przypadku podwójnego – całkowitego albo częściowego – sfinansowania

      ponoszonych wydatków ze środków Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy

      krajowej i zagranicznej

 

CHARAKTERYSTYKA PODMIOTÓW UBIEGAJĄCYH SIĘ O POŻYCZKĘ:

 

 1. Są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

 2. Są osobami fizycznymi, osobami prawnymi, albo jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego;

 3. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy pożyczki posiadają w województwie lubelskim siedzibę lub oddział, zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo stałe lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej, zgodnie z wpisem  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie posiada ujawnionego w CEIDG stałego lub dodatkowego stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, taki przedsiębiorca może otrzymać wsparcie, pod warunkiem,  że posiada adres zamieszkania na terenie województwa lubelskiego, co zostanie potwierdzone przez Fundusz Pożyczkowy na podstawie wiarygodnych danych pochodzących np. ze składanych przez przedsiębiorcę deklaracji do Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, lub złożonego wniosku o dokonanie wpisu do CEIDG  w których to dokumentach zostało ujawnione miejsce zamieszkania przedsiębiorcy;

 4. Nie posiadają zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz podatków i innych należności publicznoprawnych.

 5. Nie posiadają zaległości z tytułu należności innych niż publicznoprawne np. niespłacone kredyty/ pożyczki.

 6. Wobec których nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne i karno-skarbowe.

 7. W dniu udzielania Pożyczki nie znajdowały się w trudnej sytuacji w rozumieniu w rozumieniu pkt 20 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249/1 z 31.07.2014 r.)

 

 1. Nie znajdują się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 7 ust 1 lit. d Rozporządzenia EFRR, za wyjątkiem szczególnych przypadków określonych w tym przepisie –tzn. nie są przedsiębiorcami znajdującymi się w trudnej sytuacji zdefiniowanymi w art. 2 pkt 18 rozporządzenia (UE) nr 651/2014, chyba że jest to dozwolone w ramach pomocy de minimis lub tymczasowych zasad pomocy państwa ustanowionych w celu odpowiedzi na wystąpienie wyjątkowych okoliczności.

 2. Nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego  lub unijnego.

 3. Nie są wykluczeni, stosownie do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (jeżeli przedsiębiorstwo ubiega się o pomoc de minimis).

 4. Nie są wykluczeni, stosownie do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu – jeżeli przedsiębiorstwo ubiega się o regionalną pomoc inwestycyjną

 5. Nie podlegają wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do ich reprezentacji, w szczególności  na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, art. 12 ust. 1 pkt. 1  ustawy o skutkach powierzenia wykonywanej pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terenie RP, art. 9, ust. 1 pt. 2 a ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
   
 6. Nie pozostają pod zarządem komisarycznym lub nie znajdują się w toku likwidacji, postępowania naprawczego, postępowania upadłościowego (w tym nie oddalono wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku majątku upadłego wystarczającego na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego).

 7. Nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, dokumentom, obrotowi papierami wartościowymi, systemowi bankowemu, karno – skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu korzyści majątkowych.

 8. Wobec których nie toczą się żadne postępowania prawne, mogące mieć negatywny wpływ jego sytuację finansową i gospodarczą.

 9. Wobec których nie toczą się żadne postępowania o korupcję, przekupstwo lub płatną protekcję.

 10. Nie są podmiotami, w stosunku do których PCP lub osoby upoważnione do jego reprezentacji posiadają, tak bezpośrednio jak i pośrednio, jakiekolwiek powiązania, w tym o charakterze majątkowym, kapitałowym, osobowym czy też faktycznym, które wpływają lub mogłyby potencjalnie wpływać na prawidłową realizację umowy operacyjnej, chyba że PCP wystąpi o stosowną zgodę do BGK (Menadżera) o udzielenie Jednostkowej Pożyczki podmiotowi powiązanemu oraz taką zgodę uzyska.

 11. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa w zdaniu powyżej rozumie się wzajemne powiązania między PCP lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu PCP lub osobami wykonującymi w imieniu PCP czynności, tj. zasadę, że osoby wykonujące w imieniu PCP czynności związane z procedurą wyboru Ostatecznych Odbiorów, w tym w szczególności osoby biorące udział w procesie oceny wniosków o pożyczkę, zabezpieczeń, negocjacji postanowień Umowy Pożyczki czy podejmowania decyzji o udzielaniu bądź odmowie udzielenia Jednostkowej Pożyczki, a także osoby zaangażowane w obsługę Umowy Pożyczki, jeżeli podejmują one decyzje dotyczące uprawnień i zobowiązań Ostatecznego Odbiorcy z tytułu udzielonej Jednostkowej Pożyczki, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z Ostatecznym Odbiorcą, którego dotyczy wybór lub obsługa, a Ostatecznym Odbiorcą, którego dotyczy wybór lub obsługa jego Umowy Pożyczki lub osobami uprawnionymi do jego reprezentacji lub zaciągania w jego imieniu zobowiązań, polegające w szczególności na:
  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 12. Nie są podmiotami mającym siedzibę lub utworzonymi w kraju z Czarnej listy[1] lub w kraju  będącym państwem trzecim wysokiego ryzyka, wskazanym w akcie delegowanym wydanym na podstawie art. 9 ust. 2 dyrektywy UE nr 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (tzw. Dyrektywa AML), nie prowadzą działalności i nie utrzymują relacji biznesowych z podmiotami mającymi siedzibę lub utworzonymi w krajach z Czarnej listy lub w krajach  będącymi państwami trzecimi wysokiego ryzyka, wskazanymi w akcie delegowanym wydanym na podstawie art. 9 ust. 2 dyrektywy UE nr 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (tzw. Dyrektywa AML),

 13. Nie zachodzą w stosunku do Ostatecznego Odbiorcy ani też do osób wchodzących w skład jego organów przesłanki do wykluczenia określone w art. 136 Rozporządzenia 2018/1046,

 14. Przestrzega właściwych przepisów mających zastosowanie w zakresie zapobieganiu praniu pieniędzy oraz zwalczania terroryzmu i oszustw podatkowych, zgodnie z art. 155 ust.2 lit.a oraz ust. 3 Rozporządzenia 2018/1046.

 15. Spełnione zostały przesłanki do skorzystania z wyjątku od zakazu podejmowania nowych lub odnowionych operacji z podmiotami utworzonymi lub mającymi siedzibę w jurysdykcji umieszczonej na Czarnej liście – jeśli dotyczy

 16. Wyrażają zgodę na przekazywanie danych dotyczących jego przedsiębiorstwa, informacji zawartych we wniosku o pożyczkę oraz jego załącznikach instytucjom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania kontroli z zakresu prawidłowości realizacji celów i zadań Puławskiego Funduszu Pożyczkowego określonych w Regulaminie Funduszu Pożyczkowego, Menadżerowi, Instytucji Pośredniczącej oraz organom administracji publicznej, w szczególności ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, danych niezbędnych m.in. do budowania baz danych, przeprowadzania badań i ewaluacji, sprawozdawczości, wykonywania oraz zamawiania analiz w zakresie spójności Programu, realizacji polityk, w tym polityk horyzontalnych, oceny skutków programu, a także oddziaływań makroekonomicznych w kontekście działań podejmowanych w ramach Projektu

 

ZABEZPIECZENIE POŻYCZKI

 

 1. Na zabezpieczenie wykonania swoich zobowiązań z tytułu Pożyczki Pożyczkobiorca obligatoryjne wystawi w dniu zawarcia Umowy pożyczki:
 • weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

 

Pożyczkobiorca zobowiązany jest do ustanowienia zabezpieczenia spłaty udzielonej pożyczki w wysokości co najmniej 100% wartości podstawowej pożyczki wraz z odsetkami za cały okres jej trwania. Udzielenie/wypłata pożyczki może nastąpić pod warunkiem złożenia przez Pożyczkobiorcę zabezpieczenia łącznego, w każdym przypadku jedną z form musi być złożenie weksla  wraz z deklaracją wekslową oraz innego/innych zabezpieczenia/ń.

 

 Przyjmowane mogą być następujące formy zabezpieczenia:

 • poręczenie cywilne lub wekslowe osób trzecich;
 • akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji Pożyczkobiorcy i/lub poręczycieli;
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie własności dóbr zakupionych przez Pożyczkobiorcę lub innych dóbr Pożyczkobiorcy wraz z cesją ubezpieczenia;
 • poręczenie instytucji finansowych;
 • ustanowienie hipoteki;
 • blokada środków finansowych na lokacie;
 • polisy ubezpieczeniowe na życie;
 • cesja praw z polisy ubezpieczeniowej;
 • przelew wierzytelności;
 • inne zabezpieczenie majątkowe
 • zastaw rejestrowy

 

W przypadku, gdy specyfika przeznaczenia Jednostkowej Pożyczki nie pozwala na ustanowienie

zabezpieczenia przed wypłatą środków z pożyczki (np. zabezpieczenie na przedmiocie finansowania

może być ustanowione wyłącznie po zapłacie za ten przedmiot), „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” może zrealizować wypłatę na rzecz kontrahenta Ostatecznego Odbiorcy na podstawie przedłożonej mu faktury lub dokumentu równoważnego, z zastrzeżeniem obowiązku ustanowienia ww. zabezpieczenia niezwłocznie po tym jak stanie się to możliwe, lub zobowiązuje Ostatecznego Odbiorcę do ustanowienia zabezpieczenia przejściowego do czasu ustanowienia zabezpieczenia docelowego. Decyzja w tym zakresie należy do Partnera Finansującego, który indywidualnie ocenia każdy przypadek.

 

ZASADY ROZLICZANIA POŻYCZKI:

 

 • Wydatkowanie środków w ramach udzielonej pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 90 dni od dnia wypłaty całkowitej kwoty Pożyczki, przy czym termin ten dotyczy daty wystawienia dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Pożyczkobiorcy Fundusz Pożyczkowy może zaakceptować wydłużenie tego terminu maksymalnie o kolejne 90 dni ze względu na charakter inwestycji. 
 • Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z przeznaczeniem, na jakie zostały przyznane jest faktura lub dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej, wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie zapłaty. W przypadku, gdy część Jednostkowej Pożyczki wydatkowana jest na cele inne niż inwestycyjne, dla tej części Partner Finansujący może pozyskać inne dokumenty niż wskazane w zdaniu poprzedzającym, określone w sekcji 3.9.5 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021 - 2027. Partner Finansujący, jeżeli uzna to za zasadne, ma prawo żądać od Ostatecznego Odbiorcy dodatkowych dokumentów potwierdzających realizację Inwestycji Końcowej lub wydatkowanie Jednostkowej Pożyczki zgodnie z celem na jaki została przyznana.

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NASZYMI DORADCAMI
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00
nr telefonu 81 470 09 00 lub 81 470 09 02

ul. Mościckiego 1, 24-110 PUŁAWY (budynek Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego, I PIĘTRO)

[1] Czarna lista – lista niewspółpracujących jurysdykcji wymienionych w załączniku I do Komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie nowych wymogów dotyczących unikania opodatkowania w prawodawstwie UE, regulującego w szczególności operacje finansowania i inwestycji C(2018)1756 wraz z wszelkimi aktualizacjami

 

Podaruj 1% podatku

KRS: 0000097219
Przekazanie podatku nic Cię nie kosztuje a pieniądze przeznaczone zostaną na wsparcie przedsiębiorczości na Lubelszczyźnie.
Sprawdź jak wypełnić PIT lub przyjdź po informację do nas!!!

Kontakt

Fundacja "Puławskie Centrum Przedsiębiorczości"
24-110 Puławy,
ul.Mościckiego 1
tel. (81) 470 09 00,
tel. (81) 470 09 01
fax. (81) 470 09 30

Punkt Konsultacyjny KSU
24-100 Puławy
ul. Lubelska 2e IIp
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (81) 470 09 00
fax. (81) 470 09 30

Jesteś tutaj: Home Pożyczka rozwojowa