Loading…
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Wymagania de minimis

Pożyczki mogą być udzielane zgodnie z zasadami pomocy de minimis określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie udzielania pomocy przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. 2009 Nr 105, poz. 874 z poźn. zm.), przeznaczone w szczególności na:

 • finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie, lub modernizacji obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych,
 • zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
 • tworzenie nowych miejsc pracy,
 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
 • inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP,

przy czym prace związane z realizacją projektu, na który ma być udzielona pożyczka, mogą się rozpocząć po złożeniu przez pożyczkobiorcę wniosku o pożyczkę wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy de minimis zgodnie z zapisami §22 ww. Rozporządzenia, gdzie przez rozpoczęcie prac związanych z realizacją nowej inwestycji należy rozumieć podjęcie prac budowlanych lub pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia ruchomych środków trwałych, z wyłączeniem wydatków związanych z przygotowaniem i opracowaniem dokumentacji projektowej.
Projekt finansowany w ramach pożyczki udzielonej na zasadach korzystniejszych niż rynkowe musi być realizowany w województwie lubelskim.

Pożyczka nie może być przyznana wyłącznie na pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz na finansowanie wydatków o charakterze konsumpcyjnym.

Pożyczka nie może być przeznaczona na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przez podmioty prowadzące działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego.

Pożyczki na warunkach korzystniejszych niż rynkowe mogą być udzielone wyłącznie mikroprzedsiębiorcom, o których mowa w § 3 pkt 1, spełniającym warunki określone w § 3 pkt 4 i 5 Regulaminu Funduszu Pożyczkowego, którzy:

 • a)nie mają obowiązku zwrotu pomocy, wynikającego z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem,
 • a)nie są wykluczeni, stosownie do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r.w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.

Pożyczki udzielane ze środków FP na warunkach korzystniejszych niż rynkowe oprocentowane są poniżej stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz.Urz.EU C z 19.1.2008r). Oprocentowanie pożyczki wynosi 50% bazowej stopy referencyjnej obowiązującej na dzień podpisania umowy o pożyczkę.

Pozostałe warunki finansowe pożyczki pozostają bez zmian.

zestawienie2

Podaruj 1% podatku

KRS: 0000097219
Przekazanie podatku nic Cię nie kosztuje a pieniądze przeznaczone zostaną na wsparcie przedsiębiorczości na Lubelszczyźnie.
Sprawdź jak wypełnić PIT lub przyjdź po informację do nas!!!

Kontakt

Fundacja "Puławskie Centrum Przedsiębiorczości"
24-110 Puławy,
ul.Mościckiego 1
tel. (81) 470 09 00,
tel. (81) 470 09 01
fax. (81) 470 09 30

Punkt Konsultacyjny KSU
24-100 Puławy
ul. Lubelska 2e IIp
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (81) 470 09 00
fax. (81) 470 09 30

Jesteś tutaj: Home Projekty Fundusz Pożyczkowy Wymagania de minimis